Privacy policy

Со прифаќање на условите на корисниците што се регистрирале на ГРИН МАСТЕР и ги приложиле своите информации во полињата за регистрација се согласни сите податоци вклучувајќи ги и личните податоци да бидат обработени и користени од страна на ГРИН МАСТЕР за понудените услуги, рекламирањето на производите и услугите и реализирањето на испораката и плаќањето.

Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија и истите се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци. ГРИН МАСТЕР ДООЕЛ не собира никакви информации од финансиска природа како број на Картичка и/или број на банкарска сметка. Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на Тутунска Банка АД Скопје. При пополнување на полињата за плаќање ГРИН МАСТЕР не собира никави податоци за картичките бидејќи истото плаќање се пренасочува кон Тутунска Банка АД Скопје на сигурна веб страна и ГРИН МАСТЕР нема никаков пристап до податоците. Притоа податоците се чуваат по највисоки критериуми за сигурно работење според банкарската политика Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и ГРИН МАСТЕР не превзема никаква одговорност за истото.
Newsletter